Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Šios, "LEDINUKŲ PASAULIS,, (kt. Vaidos Lemežienės individuali veikla), žemiau pateikiamos prekių pirkimo/pardavimo taisyklės yra pilnas sąlygų, galiojančių tiek Jums (pirkėjui), tiek ir "LEDINUKŲ PASAULIS,, (kt. Vaidos Lemežienės individuali veikla), toliau traktuojama "LEDINUKŲ PASAULIS,, (kt. Vaidos Lemežienės individuali veikla),, pardavėjui) rinkinys. 

PARDUOTUVĖS LEDINUKŲ PASAULIS

PIRKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas asmeniškai informuojamas nebus.

1.2. Pirkti Pardavėjo e-parduotuvėje turi teisę:

1.2.1. Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys;

1.2.2. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis;

1.2.3. Visi juridiniai asmenys;

1.2.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

2. Privatumo politika

2.1. Pardavėjas saugo ir gerbia elektroninės parduotuvės klientų privatumą.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.3. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo el. pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu ar, kad jo telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, iš Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka nurodyto el. pašto adreso išsiųsdamas pranešimą el. pašto adresu, lvaida@hotmail.com   

2.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo e-parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.4. punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.7. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politikos nuostatas. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi http://www.ledinukupasaulis.lt . Tolimesnis naudojimasis Pardavėjo elektroninės parduotuvės http://www.ledinukupasaulis.lt  paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi tarp Pardavėjo ir Pirkėjo iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.8. Duomenų tvarkytoja Vaida Lemežienė elektroninės parduotuvės valdytoja Vaida Lemežienė. Perduodama informacija reikalinga siuntų pristatymui. UAB "Omniva LT". Perduodama informacija reikalinga siuntų pristatymui.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Pirkti“. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

3.2. Pardavėjas nėra įsipareigojęs atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad Pardavėjas patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.

3.3. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos abiems šalims ir tampa neatskiriama sutarties dalimi.

3.4. Atlikęs užsakimą ir jį apmokėjęs pirkėjas gauna el. sąskaitą faktūrą į nurodytą el paštą.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš http://www.ledinukupasaulis.lt  kataloguose pateikiamų.

4.2. Pirkėjas pareiškia, kad naudodamasis Pardavėjo e-parduotuvės http://www.ledinukupasaulis.lt  paslaugomis, sutinka su šiomis Elektroninės prekybos Taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis. 4.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, Pirkėjas įsipareigoja apie tai informuoti Pardavėją per 24 (dvidešimt keturias) valandas Pardavėjo rekvizituose nurodytu el. pašto adresu. Pirkėjui tinkamai nepranešus apie duomenų pasikeitimą, Pardavėjas užsakymą vykdo paskutiniais jam žinomais Pirkėjo pateiktais duomenimis. Šiuo atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti bet kokias pretenzijas dėl užsakymo vykdymo, netinkamo vykdymo ir / ar nevykdymo.

4.4. Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo e-parduotuve http://www.ledinukupasaulis.lt  

4.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą. Jei Pirkėjas be svarbių priežasčių atsisako priimti pristatytas prekes, jis įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas padengti Pardavėjui prekių pristatymo ir grąžinimo bei kitas patirtas išlaidas.

4.6. Pirkėjui vėluojant grąžinti šių Taisyklių 4.5. punkte nurodytas Pardavėjo patirtas išlaidas, Pirkėjo atžvilgiu skaičiuojami 0,3 proc. dydžio delspinigiai nuo vėluojamos grąžinti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Pavėluoto apmokėjimo atveju, kiekviena Pirkėjo sumokama suma, nepaisant mokėjimo dokumente nurodytos mokėjimo paskirties, pirma eile nukreipiama priskaičiuotiems delspinigiams padengti. Sekančios sumos užskaitomos kaip išlaidų grąžinimas.

4.7. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo asmens, registracijos ir užsakymo duomenų. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo duomenimis.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę Pirkėjams naudotis e-parduotuvės http://www.ledinukupasaulis.lt paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos e-parduotuvėje http://www.ledinukupasaulis.lt numatytos sąlygos.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja, kad visos prekės yra tinkamos kokybės, t. y. prekių savybės nėra blogesnės, nei numatyta prekių aprašyme.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, nurodytomis konkrečiame pasiūlyme, arba kurias apibrėžia šios Taisyklės.

5.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti e-parduotuvėje įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, apie tai prieš penkias kalendorines dienas raštu informuodamas Pirkėją.

5.5. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo terminų pažeidimus, jei jie atsitiko dėl prekes pristatančio pašto ar kurjerių tarnybos kaltės.

5.6. Jeigu registracijos, užsakymo pateikimo ir / ar sutarties su Pardavėju sudarymo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjui teisę naudotis Pardavėjo e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.7. Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo registraciją, vykdymą ir / ar naudojimąsi e-parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo e-parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

5.8. Esant Pirkėjo įsiskolinimui, įsiskolinimo išieškojimui Pardavėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis ir / ar perduoti duomenis apie Pirkėjo nemokumą tretiesiems asmenims. Šiuo atveju išieškojimo išlaidos tenka Pirkėjui.

5.9. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti, pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją e- parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.

6. Prekių aprašymai, kaina, atsiskaitymo tvarka ir terminai

6.1. Parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

6.2. Prekių aprašymai bei instrukcijos Pardavėjo pateikiami lietuvių kalba. Kai kurie prekių aprašymai ir / ar instrukcijos yra verstiniai iš prekės gamintojo šalies kalbos, todėl ne visada tapatūs prekių gamintojo pateikiamiems originalo kalba.

6.3. Prekių kainos e-parduotuvėje http://www.ledinukupasaulis.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

6.4. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes bankiniu pavedimu

6.5. Pirkėjas, atsiskaitydamas elektroninės bankininkystės sistemoma PAYSERA, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

7. Prekių pristatymas

7.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Tuo atveju, jeigu yra nesklandumų su pristatymu, Parduotuvė įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir rasti geriausią sprendimą.

7.2. Standartinis prekių pristatymo laikas yra nuo 2 (dviejų) iki 5 (penkių) darbo dienų. Į pristatymo laiką neįskaičiuojamas prekės paruošimo siuntimui laikas, todėl atskirais atvejais bendras pristatymo laikas gali pailgėti 2 (dvejomis) ar 5 (penkiomis) darbo dienomis.

7.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.4. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, Pardavėjas turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

7.5. Prekės, užsakytos e-parduotuvėje, pristatomos šiais būdais:

7.5.1. per UAB „Omniva LT“ paštomatus

7.5.2. Atsiimti patys tiesiogiai iš pardavėjo, tuo atvėju pirkėjas turi susisiekti su pardavėju ir aptarti sąlygas, kaip, kada ir kur įvyks prekių perdavimas.

7.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.7. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą ir nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

7.8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamos prekės, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją.

8. Prekių keitimas ir grąžinimas

8.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

8.2. Pirkėjas per septynias darbo dienas po prekių perdavimo dienos turi teisę grąžinti e. parduotuvėje įsigytą kokybišką prekę (-es) ir atgauti už ją (jas) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitomis analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis.

8.3. Pirkėjas, norėdamas keisti ar grąžinti prekę (-es), privalo pranešti apie tai Pardavėjui raštu (el. paštu lvaida@hotmail.com, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę – užsakymo numerį, prekės pavadinimą) ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

8.4. Prekės (-ių) keitimo ar grąžinimo patvirtinimas Pirkėjui bus išsiųstas jo nurodytu el. paštu. Jeigu Pirkėjas negauna patvirtinimo per dvidešimt keturias valandas, Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją telefonu Nr. +370 65800390. 

8.5. Pirkėjas per tris darbo dienas nuo Sutarties atsisakymo dienos privalo grąžinti Pardavėjui įsigytą prekę, atitinkančią šių Taisyklių 6. punkto kriterijus, jeigu prekė buvo pristatyta.

8.6. Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 8.2. punkte nustatyta teise, jeigu:

8.6.1. Prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

8.6.2. Prekė yra pilnai sukomplektuota;

8.6.3. Prekė yra toje pakuotėje, kurioje buvo perduota Pirkėjui. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

8.7. Prekės keitimo ar grąžinimo atveju, prekė turi būti grąžinta Pardavėjui adresu , kurį pardavėjas nurodo su juo susisiekus el.paštu arba telefonu.

8.8. Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidos tenka Pirkėjui.

8.9. Pardavėjas, gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę, per keturiolika dienų įsipareigoja informuoti Pirkėją, ar prekė atitiko grąžinimo kriterijus.

8.10. Jei grąžinama prekė atitinka grąžinimo kriterijus, Pirkėjo už prekę sumokėti pinigai grąžinami per keturiolika dienų nuo prekės grąžinimo dienos.

8.11. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo keičiamas ar grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių keitimo ir grąžinimo sąlygų.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1.Visos sutartys tarp Pirkėjo ir Pardavėjo galioja iki visiško įsipareigojimų pagal jas įvykdymo.

9.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis e-parduotuvės http://www.ledinukupasaulis.lt paslaugomis.

9.3. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e-parduotuvės http://www.ledinukupasaulis.lt  teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

9.4. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių ir iš jų kylančių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.5. Nei viena iš Šalių neatsako už visišką arba dalinį savo įsipareigojimų nevykdymą pagal šią Sutartį, jeigu tai buvo sąlygota priežasčių, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, laikomos nenugalimos jėgos aplinkybėmis. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsiant el. paštu pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui ir pasibaigimui. Šalis, nepranešusi nedelsiant kitai Šaliai apie aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą pagrindu.

9.6. Šalys susitaria vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėmis“ taisyklėmis.

9.7. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys privalo įvykdyti savo įsipareigojimus.

 

Pardavėjo rekvizitai Vaida Lemežienė

Individualios veiklos pažyėjimo Nr. 200171

Tel. +370 65800390 

El.p. lvaida@hotmail.com

Rašyti
Skambinti